Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hondenschool/ Honden uitlaatservice/Dagopvang

Er wordt altijd eerst een intakegesprek gehouden door opdrachtgever om te bepalen of de hond geschikt is om in een roedel te kunnen spelen. Uw hond dient gezond te zijn. Uw hond dient te zijn ingeënt tegen Weil, Parvo en kennelhoest. 
Uw hond dient preventief behandeld te zijn tegen vlooien, mijten, wormen en teken. De eigenaar verklaart dat de hond los mag/kan lopen, en de basis commando’s kent.
Uw hond dient sociaal te zijn met mens en dier, geen agressie te vertonen. Animal Care Almere behoudt zich ten alle tijden het recht voor om honden op grond van gedrag te weigeren voor in de groep. Bij ziekte of loopsheid kan uw hond niet mee met de groep. U dient een besmettelijke ziekte of loopsheid van uw hond zo spoedig mogelijk te melden. Bij honden die niet op vaste dagen meegaan dient de eigenaar dit door te geven vrijdag voor 17.30 uur voor de daaropvolgende week. Animal Care Almere werkt met strippenkaarten. De geldigheidsduur van de strippenkaart bij de Hondenuitlaatservice is 3 maanden na uitgifte. De geldigheidsduur van de strippenkaart bij de Dagopvang is 6 maanden na uitgifte, mits er minimaal één keer per maand gebruik is gemaakt van de opvang. De eigenaar dient een afzegging uiterlijk 24 uur voor de dag van het uitlaten  van de hond en/of dagopvang door te geven aan Animal Care Almere. Mits de hond plotseling ziek is geworden. Wordt een afzegging te laat of niet doorgegeven dan worden de kosten doorberekend. Onze ophaaltijd is tussen 8.30 uur en 14.00 uur. Animal Care Almere behoudt het recht om uw hond bij de ochtendgroep of middaggroep in te delen. Wordt een afzegging te laat of niet doorgegeven, dan worden de kosten doorberekend. Indien wij ( op de afgesproken dag) bij ophalen uw hond niet aantreffen wordt de strippenkaart alsnog afgestempeld. Bij achterstallige betalingen zijn wij genoodzaakt om incassokosten/ rente door te berekenen. Animal Care Almere zal ernaar streven om op de afgesproken dag uw dier op te halen of bij calamiteiten vervanging te zorgen, indien dit niet mogelijk is berichten wij de eigenaar zo spoedig mogelijk.
Animal Care Almere behoudt zich het recht voor om de uitlaatservice tijdelijk/dagopvang op non-actief te zetten in verband met vakantie of onverwachte omstandigheden. Animal Care Almere dient vakanties en cursusdagen minimaal 1 maand vooraf mede te delen aan de eigenaar. Animal Care Almere is niet direct aansprakelijk bij inbraak in het huis van de opdrachtgever, mits aantoonbaar gebruik is gemaakt van de bij Animal Care Almere aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden.
U dient een aansprakelijkheidsverzekering (AVP) te hebben waarin uw  huisdier is opgenomen.
U blijft aansprakelijk voor schade aan derden of zaken die uw  huisdier veroorzaakt.
Animal Care Almere is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziekten of eventueel verlies van uw huisdier. Animal Care Almere is niet aansprakelijk voor enige schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond.
Animal Care Almere haalt uw hond op de afgesproken dagen. Animal Care Almere loopt tenminste een uur met uw hond, met uitzondering van (extreem) slechte weersomstandigheden of andere gemaakte afspraken. Bij een weeralarm of extreme weersomstandigheden (gladheid, etc. ) wordt er niet of korter gelopen. Bij extreem warm weer zal er in overleg eventueel een vroege of kortere wandeling plaatsvinden.
Animal Care Almere handelt naar eigen inzicht bij enige calamiteiten en gaat zo nodig met uw  huisdier naar een dierenarts. Mocht de hond tijdens het uitlaten bij Animal Care Almere medische verzorging behoeven om welke reden dan ook dan zullen de kosten die daaruit voortvloeien geheel voor rekening van de eigenaar zijn. Uiteraard nemen wij dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
Animal Care Almere heeft het recht te allen tijde op te zeggen, reeds betaalde gelden worden onder bepaalde voorwaarden, minus administratiekosten terugbetaald.  Indien is gebleken, dat bij de intake onjuiste informatie is verstrekt, dan zal de reeds betaalde gelden niet worden terugbetaald. U hebt het recht te allen tijde op te zeggen, reeds betaalde gelden worden dan niet terugbetaald. U dient Animal Care Almere van een huissleutel te voorzien zodat zij uw hond kan ophalen (mits u niet thuis bent). De betaling dient voor de afgesproken wandelingen contant/ per bank te worden voldaan. Bij in gebreke stelling zullen er administratiekosten worden door berekend. In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied Animal Care Almere is gevestigd .Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Animal Care Almere heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB).
Cursus
Eigenaar van de hond dient zelf voor beloningsbrokjes te zorgen, dient een goede en diervriendelijke halsband en riem te hebben. Minimale lengte van 1,70 m. Eigenaar dient in bezit te zijn van poepzakjes, om ongelukjes op te kunnen ruimen. Honden dienen geldige enting te hebben. Afmeldingen in geval van ziekte o.i.d. 24 uur van te voren doorgeven. Betalingen van de cursus dienen vooraf te zijn voldaan. Bij extreem weer behoudt Animal Care Almere zich het recht om de cursus af te zeggen. Alleen deze lessen worden ingehaald. Er vindt ook geen restitutie plaats bij afzegging door de eigenaar, mits dit in overleg met Animal Care Almere is gegaan. Deelname aan de cursus is pas definitief na bevestiging. Cursisten nemen deel aan de cursus op eigen risico. Animal Care Almere is niet aansprakelijk voor schade, verlies, ongeval of diefstal op de cursuslocatie. Tijdens de les wordt er geen gebruik gemaakt van mobiele telefoons.

Animal Care Almere behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden aan te passen, te wijzigen of te schrappen wanneer dit nodig wordt geacht zonder opgaaf van reden. Wanneer u gebruik maakt van Dagopvang/Hondenuitlaatservice Animal Care Almere gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden gelden voor al onze diensten en services. 

PRIVACYVERKLARING 

We hebben onze privacyverklaring  aan de nieuwe regels aangepast, zoals gesteld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018.

Om kennis te nemen van de privacyverklaring van Animal Care Almere verwijzen wij u naar onderstaande link.

Privacyverklaring Animal Care Almere

 

 

Animal Care Almere is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door, of aan uw hond.
Vandaar dat u een WA verzekering nodig heeft waarin uw hond is opgenomen.